Chanukah


𝐀 𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐝𝐨𝐧𝐮𝐭𝐬, 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐢𝐜𝐞!
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐥𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐝!

𝐁𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐄𝐃, 𝐖𝐄 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐄𝐃 𝐘𝐎𝐔!